Sound names Sound names

To hear the sound type:

/wiifix playsound <soundname>

 

SOUND NAMES:


Sound.AMBIENCE_CAVE, "ambient.cave.cave"
Sound.AMBIENCE_RAIN, "ambient.weather.rain"
Sound.AMBIENCE_THUNDER, "ambient.weather.thunder"

Sound.HURT_FLESH, "game.neutral.hurt"
Sound.FALL_BIG, "game.neutral.hurt.fall.big"
Sound.FALL_SMALL, "game.neutral.hurt.fall.small"

Sound.DIG_WOOL, "dig.cloth"
Sound.DIG_GRASS, "dig.grass"
Sound.DIG_GRAVEL, "dig.gravel"
Sound.DIG_SAND, "dig.sand"
Sound.DIG_SNOW, "dig.snow"
Sound.DIG_STONE, "dig.stone"
Sound.DIG_WOOD, "dig.wood"

Sound.FIRE, "fire.fire"
Sound.FIRE_IGNITE, "fire.ignite"

Sound.FIREWORK_BLAST, "fireworks.blast"
Sound.FIREWORK_BLAST2, "fireworks.blast_far"
Sound.FIREWORK_LARGE_BLAST, "fireworks.largeBlast"
Sound.FIREWORK_LARGE_BLAST2, "fireworks.largeBlast_far"
Sound.FIREWORK_TWINKLE, "fireworks.twinkle"
Sound.FIREWORK_TWINKLE2, "fireworks.twinkle_far"
Sound.FIREWORK_LAUNCH, "fireworks.launch"

Sound.SPLASH2, "game.neutral.swim.splash"
Sound.SWIM, "game.neutral.swim"
Sound.WATER, "liquid.water"
Sound.LAVA, "liquid.lava"
Sound.LAVA_POP, "liquid.lavapop"

Sound.MINECART_BASE, "minecart.base"
Sound.MINECART_INSIDE, "minecart.inside"

Sound.BAT_DEATH, "mob.bat.death"
Sound.BAT_HURT, "mob.bat.hurt"
Sound.BAT_IDLE, "mob.bat.idle"
Sound.BAT_LOOP, "mob.bat.loop"
Sound.BAT_TAKEOFF, "mob.bat.takeoff"
Sound.BLAZE_BREATH, "mob.blaze.breathe"
Sound.BLAZE_DEATH, "mob.blaze.death"
Sound.BLAZE_HIT, "mob.blaze.hit"
Sound.CAT_HISS, "mob.cat.hiss"
Sound.CAT_HIT, "mob.cat.hitt"
Sound.CAT_MEOW, "mob.cat.meow"
Sound.CAT_PURR, "mob.cat.purr"
Sound.CAT_PURREOW, "mob.cat.purreow"
Sound.CHICKEN_IDLE, "mob.chicken.say"
Sound.CHICKEN_HURT, "mob.chicken.hurt"
Sound.CHICKEN_EGG_POP, "mob.chicken.plop"
Sound.CHICKEN_WALK, "mob.chicken.step"
Sound.COW_HURT, "mob.cow.hurt"
Sound.COW_IDLE, "mob.cow.say"
Sound.COW_WALK, "mob.cow.step"
Sound.CREEPER_DEATH, "mob.creeper.death"
Sound.CREEPER_HISS, "mob.creeper.say"
Sound.ENDERDRAGON_DEATH, "mob.enderdragon.end"
Sound.ENDERDRAGON_GROWL, "mob.enderdragon.growl"
Sound.ENDERDRAGON_HIT, "mob.enderdragon.hit"
Sound.ENDERDRAGON_WINGS, "mob.enderdragon.wings"
Sound.ENDERMAN_DEATH, "mob.endermen.death"
Sound.ENDERMAN_HIT, "mob.endermen.hit"
Sound.ENDERMAN_IDLE, "mob.endermen.idle"
Sound.ENDERMAN_TELEPORT, "mob.endermen.portal"
Sound.ENDERMAN_SCREAM, "mob.endermen.scream"
Sound.ENDERMAN_STARE, "mob.endermen.stare"
Sound.GHAST_SCREAM2, "mob.ghast.affectionate_scream"
Sound.GHAST_CHARGE, "mob.ghast.charge"
Sound.GHAST_DEATH, "mob.ghast.death"
Sound.GHAST_FIREBALL, "mob.ghast.fireball"
Sound.GHAST_MOAN, "mob.ghast.moan"
Sound.GHAST_SCREAM, "mob.ghast.scream"
Sound.HORSE_ANGRY, "mob.horse.angry"
Sound.HORSE_ARMOR, "mob.horse.armor"
Sound.HORSE_BREATHE, "mob.horse.breathe"
Sound.HORSE_DEATH, "mob.horse.death"
Sound.HORSE_GALLOP, "mob.horse.gallop"
Sound.HORSE_HIT, "mob.horse.hit"
Sound.HORSE_IDLE, "mob.horse.idle"
Sound.HORSE_JUMP, "mob.horse.jump"
Sound.HORSE_LAND, "mob.horse.land"
Sound.HORSE_SADDLE, "mob.horse.leather"
Sound.HORSE_SOFT, "mob.horse.soft"
Sound.HORSE_WOOD, "mob.horse.wood"
Sound.DONKEY_ANGRY, "mob.horse.donkey.angry"
Sound.DONKEY_DEATH, "mob.horse.donkey.death"
Sound.DONKEY_HIT, "mob.horse.donkey.hit"
Sound.DONKEY_IDLE, "mob.horse.donkey.idle"
Sound.HORSE_SKELETON_DEATH, "mob.horse.skeleton.death"
Sound.HORSE_SKELETON_HIT, "mob.horse.skeleton.hit"
Sound.HORSE_SKELETON_IDLE, "mob.horse.skeleton.idle"
Sound.HORSE_ZOMBIE_DEATH, "mob.horse.zombie.death"
Sound.HORSE_ZOMBIE_HIT, "mob.horse.zombie.hit"
Sound.HORSE_ZOMBIE_IDLE, "mob.horse.zombie.idle"
Sound.IRONGOLEM_DEATH, "mob.irongolem.death"
Sound.IRONGOLEM_HIT, "mob.irongolem.hit"
Sound.IRONGOLEM_THROW, "mob.irongolem.throw"
Sound.IRONGOLEM_WALK, "mob.irongolem.walk"
Sound.MAGMACUBE_WALK, "mob.magmacube.small"
Sound.MAGMACUBE_WALK2, "mob.magmacube.big"
Sound.MAGMACUBE_JUMP, "mob.magmacube.jump"
Sound.PIG_IDLE, "mob.pig.say"
Sound.PIG_DEATH, "mob.pig.death"
Sound.PIG_WALK, "mob.pig.step"
Sound.SHEEP_IDLE, "mob.sheep.say"
Sound.SHEEP_SHEAR, "mob.sheep.shear"
Sound.SHEEP_WALK, "mob.sheep.step"
Sound.SILVERFISH_HIT, "mob.silverfish.hit"
Sound.SILVERFISH_KILL, "mob.silverfish.kill"
Sound.SILVERFISH_IDLE, "mob.silverfish.say"
Sound.SILVERFISH_WALK, "mob.silverfish.step"
Sound.SKELETON_IDLE, "mob.skeleton.say"
Sound.SKELETON_DEATH, "mob.skeleton.death"
Sound.SKELETON_HURT, "mob.skeleton.hurt"
Sound.SKELETON_WALK, "mob.skeleton.step"
Sound.SLIME_ATTACK, "mob.slime.attack"
Sound.SLIME_WALK, "mob.slime.small"
Sound.SLIME_WALK2, "mob.slime.big"
Sound.SPIDER_IDLE, "mob.spider.say"
Sound.SPIDER_DEATH, "mob.spider.death"
Sound.SPIDER_WALK, "mob.spider.step"
Sound.VILLAGER_DEATH, "mob.villager.death"
Sound.VILLAGER_HAGGLE, "mob.villager.haggle"
Sound.VILLAGER_HIT, "mob.villager.hit"
Sound.VILLAGER_IDLE, "mob.villager.idle"
Sound.VILLAGER_NO, "mob.villager.no"
Sound.VILLAGER_YES, "mob.villager.yes"
Sound.WITHER_DEATH, "mob.wither.death"
Sound.WITHER_HURT, "mob.wither.hurt"
Sound.WITHER_IDLE, "mob.wither.idle"
Sound.WITHER_SHOOT, "mob.wither.shoot"
Sound.WITHER_SPAWN, "mob.wither.spawn"
Sound.WOLF_BARK, "mob.wolf.bark"
Sound.WOLF_DEATH, "mob.wolf.death"
Sound.WOLF_GROWL, "mob.wolf.growl"
Sound.WOLF_HOWL, "mob.wolf.howl"
Sound.WOLF_HURT, "mob.wolf.hurt"
Sound.WOLF_PANT, "mob.wolf.panting"
Sound.WOLF_SHAKE, "mob.wolf.shake"
Sound.WOLF_WALK, "mob.wolf.step"
Sound.WOLF_WHINE, "mob.wolf.whine"
Sound.ZOMBIE_METAL, "mob.zombie.metal"
Sound.ZOMBIE_WOOD, "mob.zombie.wood"
Sound.ZOMBIE_WOODBREAK, "mob.zombie.woodbreak"
Sound.ZOMBIE_IDLE, "mob.zombie.say"
Sound.ZOMBIE_DEATH, "mob.zombie.death"
Sound.ZOMBIE_HURT, "mob.zombie.hurt"
Sound.ZOMBIE_INFECT, "mob.zombie.infect"
Sound.ZOMBIE_UNFECT, "mob.zombie.unfect"
Sound.ZOMBIE_REMEDY, "mob.zombie.remedy"
Sound.ZOMBIE_WALK, "mob.zombie.step"
Sound.ZOMBIE_PIG_IDLE, "mob.zombiepig.zpig"
Sound.ZOMBIE_PIG_ANGRY, "mob.zombiepig.zpigangry"
Sound.ZOMBIE_PIG_DEATH, "mob.zombiepig.zpigdeath"
Sound.ZOMBIE_PIG_HURT, "mob.zombiepig.zpighurt"

Sound.NOTE_BASS_GUITAR, "note.bassattack"
Sound.NOTE_SNARE_DRUM, "note.snare"
Sound.NOTE_PLING, "note.pling"
Sound.NOTE_BASS, "note.bass"
Sound.NOTE_PIANO, "note.harp"
Sound.NOTE_BASS_DRUM, "note.bd"
Sound.NOTE_STICKS, "note.hat"

Sound.PORTAL, "portal.portal"
Sound.PORTAL_TRAVEL, "portal.travel"
Sound.PORTAL_TRIGGER, "portal.trigger"

Sound.ANVIL_BREAK, "random.anvil_break"
Sound.ANVIL_LAND, "random.anvil_land"
Sound.ANVIL_USE, "random.anvil_use"
Sound.SHOOT_ARROW, "random.bow"
Sound.ARROW_HIT, "random.bowhit"
Sound.ITEM_BREAK, "random.break"
Sound.BURP, "random.burp"
Sound.CHEST_CLOSE, "random.chestclosed"
Sound.CHEST_OPEN, "random.chestopen"
Sound.CLICK, "random.click"
Sound.DOOR_CLOSE, "random.door_close"
Sound.DOOR_OPEN, "random.door_open"
Sound.DRINK, "random.drink"
Sound.EAT, "random.eat"
Sound.EXPLODE, "random.explode"
Sound.FIZZ, "random.fizz"
Sound.FUSE, "creeper.primed"
Sound.GLASS, "dig.glass"
Sound.LEVEL_UP, "random.levelup"
Sound.ORB_PICKUP, "random.orb"
Sound.ITEM_PICKUP, "random.pop"
Sound.SPLASH, "random.splash"
Sound.SUCCESSFUL_HIT, "random.successful_hit"
Sound.WOOD_CLICK, "random.wood_click"

Sound.STEP_WOOL, "step.cloth"
Sound.STEP_GRASS, "step.grass"
Sound.STEP_GRAVEL, "step.gravel"
Sound.STEP_LADDER, "step.ladder"
Sound.STEP_SAND, "step.sand"
Sound.STEP_SNOW, "step.snow"
Sound.STEP_STONE, "step.stone"
Sound.STEP_WOOD, "step.wood"

Sound.PISTON_EXTEND, "tile.piston.out"
Sound.PISTON_RETRACT, "tile.piston.in"